Onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzea, enplegua finkatzeko prozesu bereziak eta enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuan

2023ko irailaren 4ko 299/23 Alkatetza Ebazpenaren bidez onartu, ondorengoa ebatzi zen:

Lehena.- Zerbitzu Anitzetako langilearen plaza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko hautaketa prozesuaren onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzea. Zerrenda hori alkate dekretu honekin batera doa eranskin gisa.

Bigarrena.- Euskara eta Hezkuntza teknikariaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko hautaketa prozesuaren onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzea. Zerrenda hori alkate dekretu honekin batera doa eranskin gisa.

Hirugarrena.- Jakinaraztea interesdunei 10 egun balioduneko epea izango dutela behin-behineko zerrendaren aurka egoki deritzoten erreklamazioak jartzeko edo zerrendatik kanpo uztea eragin duten akatsak edo omisioak zuzentzeko, dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Laugarrena.- Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea, Aramaioko Udalaren iragarki-taulan eta udalaren webgunean jartzea erakusgai.

 

Aramaion, 2023ko irailaren 4an

Alkatea

IBAN HERRARTE ARANA

 

ERANSKINA

Zerbitzu Anitzetako langile plaza.

Onartutakoak:

 

Izen abizenak NAN Autobaremazioa
AZP ***4697** 100,00
UGE ***7399** 80,00
KVB ***2848** 53,06
IBI ***2835** 20,00

Baztertutakoak:

Izen abizenak NAN Autobaremazioa Arrazoia
EGL ***8889** 62,21 Ez du deialdiari egokitutako eskabide orria aurkeztu.

 

Euskara eta Hezkuntza teknikariaren lanpostua.

Onartutakoak:

Izen abizenak NAN Autobaremazioa
RME ***9110** 100,00
JGC ***4429** 34,67
ABV ***3083** 20,00
RAU ***5566** 20,00

Baztertutakoak:

Izen abizenak NAN Autobaremazioa Arrazoia
AAA ***9443** 80,00 Eskabidean akatsak.

 

Oharra:

Autobaremazioek izangaiek bere eskaeran alegatutako eta autobarematutako merezimenduen emaitza baino ez dute islatzen. Ez du esan nahi puntuazio horiek zuzenak direnik.