Aramaion bizi

Udal ordenantzak

Fiskalak

Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala (ICIO)

Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza

Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza (kiroldegia)

Udal jabari publikoaren erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia dela eta ezarri beharreko tasak

Udal hilerri zerbitzuarengandik ordaindu beharreko tasa

Bide publikoen lurrazaleko, lurpeko edo aireko erabilera pribatuarengandik edo ustiaketa bereziarengandik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza

Aramaioko jabetza eta erabilera publikoko lurzoruak ostalaritzarako nola okupatu arautzen duen ordenantza

Hirigintza

Gas-depositu eta hartuneen ordenatza erregulatzailea

Obren egikaritzapen epean, edukiontziekin, hesi babesleekin, aldamioekin eta gainerako ekipo eta materialekin egindako lurzoru publiko bereziaren mugapenaren ordenantza

Lurzoru urbanizaezineko eraikuntzak eta urbanizazioa arautzen duen udal ordenantza

Udal Plangintzako Aholku Batzordearen erregelamendua

Zerbitzuak

Argi indar horniduraren eta argiteria publikoaren kudeaketaren ordenantza

Hiri hondakin solidoak bildu eta eramateko zerbitzua arautzen duen ordenantza

Uraren ziklo integralaren zerbitzua arautzen duen ordenantza

Landa bide eta auzo bideetan ibilgailu astunen erabilera eta landa bideen zabaltzearekin gaineko ordenantza erregulatzailea

Espaloi pasabideak arautzeko ordenantza (badoa)

Ingurumena

Ingurugiroa zarata eta bibrazio gorpenen kontra babesteko udalordenantza

Euskara

Aramaioko udaleko euskararen ordenantza

Gazteria

Gazte lokalaren funtzionamendu araudia

Mendiak

Aramaioko udalerriko abeltzaintza-ustiaketak arautzen dituen ordenantza

Lur ez urbanizagarrian landaketak egiteko jarribideak. (MAPAK)

Informazio praktikoa